Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Το ΑΠΜ
Ειδήσεις Δράσεις Περιοχή Μελών Τεκμηρίωση
Καταστατικό Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου

Παρακάτω θα βρείτε τα αποσπάσματα του Καταστατικού που αφορούν στους σκοπούς του Παρατηρητηρίου και τα μέσα με τα οποία επιδιώκει την εκπλήρωσή τους!

Καταστατικό
Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου

'Aρθρο 1ο

Ίδρυση, επωνυμία και έδρα Σωματείου

 1. Ιδρύεται στη Ρόδο Σωματείο, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ».

 2. Σήμα της Οργάνωσης είναι η έλικα-σύμβολο της πυρηνικής ενέργειας χρωματισμένη με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και κυκλικά γραμμένες οι λέξεις ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Για τις διεθνείς επικοινωνίες της Οργάνωσης το σήμα είναι το ίδιο αλλά κυκλικά είναι γραμμένες οι λέξεις MEDITERRANEAN ANTI NUCLEAR WATCH.

 3. Η Οργάνωση έχει στρογγυλή σφραγίδα πάνω στην οποία αποτυπώνεται το σήμα της και είναι κυκλικά γραμμένες οι λέξεις ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ-ΡΟΔΟΣ-2005

 4. Έδρα του ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ είναι η Ρόδος Δωδεκανήσου.

 5. Το ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες Πόλεις της Ελλάδας αλλά και σε Πόλεις ή σε Κράτη της Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής της, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία που θα υλοποιείται με υποβολή ανάλογης έγγραφης αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από επτά (7) τουλάχιστον φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν ταυτόχρονα την εγγραφή τους ως Μέλη, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 5, ή στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται αυτό σύμφωνα με το νόμο δυνατόν, που επιθυμούν να γίνουν Υποστηρικτές που αποδέχονται τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού.


'Aρθρο 2ο

Σκοποί του Σωματείου

Σκοποί του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου είναι:
 • Η παρακολούθηση, δημοσιοποίηση και προβολή των εξελίξεων στα θέματα των πυρηνικών όπλων, των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος και γενικότερα της πυρηνικής βιομηχανικής δραστηριότητας, που συνιστούν απειλή για τη Ζωή, την Ειρήνη και το Περιβάλλον.

 • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης για τους κινδύνους που απορρέουν από τα πυρηνικά όπλα και την πυρηνική βιομηχανική δραστηριότητα, την ύπαρξη ή πιθανή μελλοντική κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου πυρηνικών αντιδραστήρων και από την παρουσία γενικότερα των πυρηνικών.

 • Η κινητοποίηση των Πολιτών για την απαλλαγή της Μεσογείου και όλης της Ανθρωπότητας από την πυρηνική απειλή

 • Η προώθηση των ανανεώσιμων και φιλικών προς το Περιβάλλον Πηγών Ενέργειας και η θέσπιση μέτρων για την εξοικονόμηση Ενέργειας και τη διαμόρφωση νέων καταναλωτικών προτύπων.

  Και γενικότερα
 • Η προστασία των ύψιστων αγαθών της Ζωής, της Ειρήνης, του Περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας στον Πλανήτη στα πλαίσια σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και της διασφάλισης ποιοτικών συνθηκών ζωής τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών.

'Aρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΑΠΜ.

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου επιδιώκει:
 • Με την επικοινωνία, συνεργασία και το συντονισμό δράσης με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συμφωνούν με τους παραπάνω σκοπούς.

 • Με παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, παραστάσεις, υπομνήματα, κείμενα με υπογραφές, ενημερωτικές εκστρατείες κλπ

 • Με την οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, Συνεδρίων, Φεστιβάλ κλπ

 • Με κάθε μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών.

Για το πλήρες κείμενο του Καταστητικού του ΑΠΜ σε .pdf, πατήστε εδώ
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Μητροπόλεως 4, ΤΕΕ, Τμ. Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@manw.org

Site created and hosted by mgk.web
MS Internet Explorer 6.0 and Mozilla Firefox 1.5 compatible (compatible or later browser assumed as well)
1024x768 screen resolution strongly recommended.

© 2006-2009 by Mediterranean Anti Nuclear Watch. All Rights Reserved.